Header-screenshot3-home-SLBC

Onze Disclaimer

Wij hebben de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gepresenteerd. De informatie die op deze website wordt aangeboden is samengesteld uit diverse interne en externe databronnen. Hoewel wij de data controleren en regelmatig actualiseren, kan het voorkomen dat de informatie verouderd, niet volledig en/of (deels) onjuist is. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd. SBLC is ge­rechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

Aansprakelijkheid

Door de SBLC website en/of de Cuby applicatie te gebruiken en/of de op of via deze website en applicatie aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van het onderstaande.
SBLC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade waaronder, (maar niet beperkt tot) begrepen winst­derving, bedrijfsstilstand, reputatieschade en gemiste opdrachten die op welke wijze dan ook voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website,
  • gebruik van de informatie die op of via deze website wordt aangeboden,
  • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website,
  • misbruik van deze website,
  • verlies van gegevens,
  • het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld,
  • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website, één en ander behoudens voor zover de schade voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van SBLC of diens leidinggevenden.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteurs­rechten en andere intellectuele eigendoms­rechten, op de SBLC website, de Cuby applicatie en de hierin opgenomen informatie bij SBLC of haar licentiegevers. Bezoekers mogen de SBLC website, de Cuby applicatie en de hierin opgenomen informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de SBLC website, de Cuby applicatie of van de hierin opgenomen informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de SBLC website, de Cuby applicatie of hierin opgenomen informatie in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deep links tussen de website van SBLC, de Cuby applicatie of de hierin opgenomen informatie en enige andere internetpagina of programma, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SBLC.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze SBLC website, de Cuby applicatie en de op of via deze website en / of applicatie aangeboden informatie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met het bezoek van de SBLC website, de Cuby applicatie en/of gebruik van informatie die op of via de SBLC website of Cuby applicatie wordt aangeboden ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
Indien anderstalige versies van deze disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten