Header-screenshot3-home-SLBC

Our Disclaimer

Wij hebben de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gepresenteerd. De informatie die op deze website wordt aangeboden is samengesteld uit diverse interne en externe databronnen. Hoewel wij de data controleren en regelmatig actualiseren, kan het voorkomen dat de informatie verouderd, niet volledig en/of (deels) onjuist is. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd. SBLC is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

Aansprakelijkheid

Door de SBLC website en/of de SB-Monitor te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van het onderstaande. SBLC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade waaronder, (maar niet beperkt tot) begrepen winstderving, bedrijfsstilstand, reputatieschade en gemiste opdrachten die op welke wijze dan ook voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website,
  • gebruik van de informatie die op of via deze website wordt aangeboden,
  • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website,
  • misbruik van deze website,
  • verlies van gegevens,
  • het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld,
  • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website, één en ander behoudens voor zover de schade voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van SBLC of diens leidinggevenden.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website, SB-Monitor en de opgenomen informatie bij SBLC of haar licentiegevers. Bezoekers mogen de website, SB-Monitor en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website, SB-Monitor of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website, SB-Monitor of opgenomen informatie in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deep links tussen de website van SBLC, SBMonitor of de opgenomen informatie en enige andere internetpagina of programma, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SBLC. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze website, de SB-Monitor en de op of via deze website aangeboden informatie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met het bezoek van deze website, de SB-Monitor en/of gebruik van informatie die op of via deze website wordt aangeboden ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Indien anderstalige versies van deze disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

This website uses cookies

We use cookies to improve your experience. Read more

Close